روشهای ارسال پیامک


  ارسال از دکل مخابراتی BTS:

این قسمت روشی ارسال پیامک به محدوده اطراف دکلهای مخابراتی انتخاب شده می باشد.

  ارسال بر اساس رده سِنی و جنسیت :

این قسمت روشی برای ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت مشترکین می باشد.

  ارسال ساده پیامک :

این قسمت ساده ترین نوع ارسال می باشد که در آن شما یک متن واحد را به تعدادی شماره ارسال می کنید.

  ارسال انبوه :

در این قسمت شما میتوانید ارسالهای بیش از 10 شماره را با شماره اختصاصی خود و یا شماره های عمومی سامانه ارسال نمایید

  ارسال منطقه ای، هدفمند :

در این قسمت شما میتوانید متن خود را به شاخه مورد نظر ) استانها، شهر ها، کدپستی تهران و شهرستان ها و اصناف گوناگون ( ارسال کنید.

  ارسال هوشمند :

شما توسط این سیستم قادر خواهید بود به صورت هوشمند متن ارسالی را برای هر شماره موبایل شخصی سازی نمایید.

  کدپستی تهران :

از طریق این بخش شما میتوانید به مناطق مختلف پستی از طریق کد پستی پیامک ارسال نمایید.

  ارسال متناظر :

این بخش به شما امکان می دهد که برای هر شماره یک متن خاص ارسال کنید.

  ارسال فلش: 

  پیامک زماندار :

این قسمت امکان ارسال در آینده را برای شما میسر می کند