-

تعرفه پیام کوتاه

 

 

تعرفه های سامانه پیام کوتاه 102030  به صورت ریالی و به دو صورت ثابت و پلکانی می باشد. پلکانی بدین معنا که بسته به میزان مبلغ پرداختی شما در یکی از رنج های مشخصی قرار گرفت. لذا هرچه میزان پرداختی شما بیشتر باشد، هزینه پیام کوتاه برای شما کمتر خواهد بود. همچنین هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از این شارژ نخواهید داشت و حتی در صورت منقضی شدن پنل، با تمدید آن می توانید از باقیمانده شارژ استفاده نمایید. تعرفه ثابت نیز بسته به پنل خریداری شده، تعرفه ی ثابت آن پنل فارغ از محدودیت خرید برای شما محاسبه خواهد شد.