پرداخت با تلفن همراه جهت شرکت در مسابقه پیامکی جام جهانی