نمونه
بسمه تعالي
قرارداد طراحي وب سايت
 
اين قرارداد فيمابين: ............................................................ به نمايندگي آقاي/خانم: ........................................ به نشانی: ...........................................
 .......................................................................................................... و تلفن: ...................................................... شماره همراه: ..........................................
که از اين پس در این قرارداد کارفرما  ناميده مي شود از یک طرف و از طرف ديگر گروه تبلیغاتی نوژن به شماره پروانه 91/12208/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمايندگي آقاي شهرام اسراریان به آدرس24متری، نبش خیابان دیده بان، مجتمع مینیاتور، طبقه سوم، واحد9 و تلفن: 2920292 که از این پس در این قرارداد کارگزار نامیده می شود با شرايط ذيل منعقد مي گردد.