-         

انواع مدل های باشگاه مشتريان

 

 

 

 

 

بر اساس نوع عضویت:

 

          باشگاه باز: سهولت عضويت، همچنانکه از اسم آن بر مي آيد براي همه باز است. زيرا هزينه و شرايط ندارد. مناسب براي شرکت هايي است که به اعضاء احتياج دارد. اغلب بسياري از اعضا از امکانات باشگاه استفاده مي کنند. شرکتها مي توانند ارزش داشتن يک باشگاه باز را با در نظر گرفتن هزينه هاي برشور و اطلاعات به منظور در تماس بودن با اعضا (حتي اگر مشتري، يک مشتري سود آور نباشد ) محاسبه نمايند.

         

          باشگاه محدود: در اين نوع باشگاه ها بر عکس باز، اعضاء يا مشتريان براي عضويت، بايد حق عضويت بپردازند و اغلب يک فرم کامل و طولاني را پر مي کنند. به اين ترتيب، اعضاء علاقه مند به عضويت در خواهند آمد.

در هر دو صورت اطلاعاتي که راجع به مشتريان به دست مي آوريم با ارزش ترين منبع جهت برنامه ريزي هاي آينده است بنابراين اطلاعات درخواستي کاربران در هنگام عضويت تاثير مهمي در روال آتي کار خواهد داشت. در واقع به منظور به دست آوردن وفاداري مشتري بايستي ابتدا يک تصويري از مشتري وجود داشته باشد.

 

 

بر اساس مخاطبان باشگاه:

با توجه به نوع مخاطبان سازمان، انواع مدل های باشگاه تقسیم بندی می گردد. برای شرکت ها و سازمان های تجاری که دارای مشتریان، نمایندگان، شرکای تجاری و... می باشند، باشگاه مشتریان با رویکرد ایجاد تعامل و وفاداری راه اندازی می گردد. در سازمان ها و تشکل ها، مجامع صنفی و اتحادیه ها که دارای روابط تجاری با اعضاء نمی باشند و صرفا جهت ایجاد ارتباط و تعامل مستمر و ارائه خدمات هرچه بهتر، باشگاه اعضاء سازمان راه اندازی می گردد.

 

 

 بر اساس سطوح سازمان:

یک باشگاه می تواند دارای سطوح مختلف باشد به عنوان مثال در یک شرکت تجاری، باشگاه می تواند دارای بخش های زیر باشد:

1. باشگاه مشتریان 

2. باشگاه نمایندگان 

3. باشگاه کارکنان

در یک مرکز آموزشی باشگاه می تواند دارای سطوح باشگاه دانش آموزان و دانشجویان، باشگاه اساتید و باشگاه نمایندگان باشد.